สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

Ÿ สภาพแวดล้อมที่ผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

Ÿ วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่าง ๆ

Ÿ การสืบทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย

Ÿ แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดส 4.3 ม. 4-6/5 วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ประวัติศาสตร์
ชั่วโมง การคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย , บุคคลที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
เรื่อง การคุ้มครองและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย , บุคคลที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ