สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

Ÿ บทบาทของสถาบันกษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ การสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย

Ÿอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีต่อสังคมไทย

Ÿ ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย

Ÿ ปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดส 4.3 ม.4-6/4 วิเคราะห์ผลงานบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ประวัติศาสตร์
ชั่วโมง พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางไทยและต่างชาติที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่อง พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางไทยและต่างชาติที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ไทย
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ