สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

Ÿ ประเด็นสำคัญและประวัติศาสตร์ไทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นของชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลที่มีผลต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่าง ๆ สาเหตุและผลของการปฏิรูปการปกครองบ้านเมือง การเลิกทาสเลิกไพร่ การเสด็จประพาสยุโรปและหัวเมืองในสมัยราชกาลที่ 5 แนวคิดประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สมัยรัชกาลที่ 7 บทบาทของสตรีไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดส 4.3 ม.4-6/2 วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ประวัติศาสตร์
ชั่วโมง พระมหากษัตริย์ไทยกับบทบาทในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่อง พระมหากษัตริย์ไทยกับบทบาทในประวัติศาสตร์ไทย
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ