สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

Ÿ ขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยนำเสนอตัวอย่างที่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน

Ÿ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์

Ÿ ผลการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ส 4.1 ม.4-6/2 สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ประวัติศาสตร์
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์ , คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ , หลักฐานทางประวัติศาสตร์ , ตัวอย่างการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ , คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ , หลักฐานทางประวัติศาสตร์ , ตัวอย่างการศึกษาหรือโครงงานทางประวัติศาสตร์
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ