สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

Ÿ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย

Ÿ ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

Ÿ ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

Ÿ ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดส 4.1 ม.4-6/1 ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัย    ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงกาเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ประวัติศาสตร์
ชั่วโมง ความหมายของประวัติศาสตร์ , ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ , ศักราช , ตัวอย่างการใช้เวลาในหลักฐาน
เรื่อง ความหมายของประวัติศาสตร์ , ความสำคัญของเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์ , ศักราช , ตัวอย่างการใช้เวลาในหลักฐาน
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ