สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย การสื่อสารด้วยข้อมูล
ชั่วโมง การสื่อสารด้วยข้อมูล , การทำข้อมูลให้เป็นภาพ , การทำข้อมูลให้เป็นภาพอย่างเหมาะสม , การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล , ข้อควรระวังในการนำเสนอข้อมูล
เรื่อง การสื่อสารด้วยข้อมูล , การทำข้อมูลให้เป็นภาพ , การทำข้อมูลให้เป็นภาพอย่างเหมาะสม , การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล , ข้อควรระวังในการนำเสนอข้อมูล
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ