สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ข้อความตัวอย่าง
  ข้อความตัวอย่าง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ข้อความตัวอย่าง
  2. ข้อความตัวอย่าง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข้อความ ร้อยละ XX ผ่านเกณฑ์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย เซต
ชั่วโมง สัญลักษณ์แทนข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ,การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก
เรื่อง สัญลักษณ์แทนข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ,การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก
แผนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ