สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ชุมชนจะเข้มแข็งได้  คนในชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยกันทางด้านเศรษฐกิจ  เพื่อความ อยู่ดีกินดี การมีเครื่องอุปโภคบริโภคมาสนองความต้องการ  การสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็น  โดยสมาชิกทุกคนควรร่วมมือกันใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชนของตนเอง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการพึ่งพาอาศัยกันภายในชุมชนทางด้านเศรษฐกิจได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. ตรวจสมุด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา) รหัสวิชา ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (1)
เรื่อง การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ การพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ (1) 30 มิ.ย.2563
แผนการสอน ครูสาวินี จันทร์เย็น
ครูผู้สอน ครูสาวินี จันทร์เย็น