สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่สนใจที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในยามว่าง ทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา  นิทานง่าย ๆและเรื่องเล่า

       ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

       ต 2.1 ป.6/1 ใช้ถ้อยคำน้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมเกมต่าง ๆ ได้
  2. บอกประโยคเพื่อนำไปใช้พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเกมต่าง ๆ ได้
  3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเกมต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง
  2. ตรวจใบงานนักเรียน
  3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง Reaction and Free Time
เรื่อง Fun Game 27 พ.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตรและครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง