สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศดังนั้นจึงต้องรู้จักการดูแลตนเองตามสุขบัญญัติแห่งชาติและการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมในวัยแรกรุ่นและวัยรุ่นอย่างถูกต้องได้

2.ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์

3.ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

2.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3.ประเมินความรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม

4.ประเมินจากใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) รหัสวิชา พ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ (1)
เรื่อง การปฏิบัติตนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศ (1) 24 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี