สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 อาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด  สีฉูดฉาดมีผลดีต่อระบบขับถ่าย การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความสำคัญของระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

2.วิเคราะห์สื่อโฆษณาและระบุเหตุผลก่อนตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

3.นักเรียนมีค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รักความสะอาด และมีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

2.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3.ประเมินความรู้เรื่อง ระบบขับถ่าย

4.ประเมินจากใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) รหัสวิชา พ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง ระบบขับถ่าย (1)
เรื่อง ระบบขับถ่าย (1) 10 มิ.ย.2563
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี