สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด  สีฉูดฉาดรักษษฟันให้แข็งแรงและการดูแลรักษามีผลดีต่อระบบย่อยอาหาร การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหารที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

2.อธิบายวิธีการดูแลระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่มีต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและการพัฒนาการได้

3.วิเคราะห์สื่อโฆษณาและระบุเหตุผลก่อนตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

4.นักเรียนมีค่านิยมในการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รักความสะอาด และมีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

2.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3.ประเมินความรู้เรื่อง การดูแลรักษาระบบย่อยอาหาร

4.ประเมินจากใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา) รหัสวิชา พ15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง ระบบย่อยอาหาร (1)
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (1) 20 พ.ค.2563 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูกรรณิกา เพชรศรี
ครูผู้สอน ครูกรรณิกา เพชรศรี