สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงคำให้ถูกต้อง ทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจความหมายขอคำและสามารถสื่อสารได้ข้าซึ่งกันและกัน การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านคำตามอักขรวิธีอย่างถ่องแท้ จะช่วยให้การสื่อสารบรรลุประสิทธิผลตาเจตนาของผู้ส่งสาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   1.1  ป.4/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

             ป 4/2  อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน

ความรู้     การค้นคว้า เรื่องอักษรนำ

ทักษะ      อ่านและเขียนคำอักษรนำได้

คุณธรรม

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัย

มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง นิทานอ่านสนุก
เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย2 (30 มิ.ย. 63) (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์