สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน และอักษรย่อ  จะทำให้สามารถอ่านข้อความหรือเรื่องราวต่างๆ ได้เข้าใจ และสื่อสารกับบุคคลอื่นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   1.1  ป.4/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ความรู้    1.  ความหมายของอักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน

ทักษะ     1.  อ่านและเขียนอักษรย่อได้ถูกต้อง

              2.  อ่านและเขียนคำหรือประโยคที่มีเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง

คุณธรรม

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัย

มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง นิทานอ่านสนุก
เรื่อง อ่านแบบไทย ใช้แบบไทย1 (29 มิ.ย. 63) (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์