สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา เพื่อความบันเทิงและคติสอนใจ และสะท้อนสภาพสังคมวิถีชีวิต และความเชื่อของสังคมนั้น นิทานยายกะตา เป็นตัวอย่างนิทานไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงความเป็นไทยในด้านสังคมเกษตรกรรม การเน้นความกตัญญู และ การเคารพอาวุโสได้เป็นอย่างดี นิทาน ยายกะตา เป็นนิทานเข้าแบบและเป็นนิทานลูกโซ่ ด้วยเหตุที่มีการดำเนินเรื่องซ้ำๆและย้อนรอยเรื่องเดิม อาจจะเล่าต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้ มีลักษณะเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   ท.1.1 ป.4/1 ป. 4/2

                 ท.3.1 ป.4/5

ความรู้    1.  แผนภาพโครงเรื่อง

               2.  ตอบคำถามจากนิทาน ยายกะตา

ทักษะ     1.  การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

              2.  พูดนำเสนอผลงาน

              3.  ตอบคำถามจากเรื่อง

คุณธรรม

   ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัย

             มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง นิทานอ่านสนุก
เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์2 (24 มิ.ย 63) (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์