สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            นิทานเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา เพื่อความบันเทิงและคติสอนใจ และสะท้อนสภาพสังคมวิถีชีวิต และความเชื่อของสังคมนั้น นิทานยายกะตา เป็นตัวอย่างนิทานไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงความเป็นไทยในด้านสังคมเกษตรกรรม การเน้นความกตัญญู และ การเคารพอาวุโสได้เป็นอย่างดี นิทาน ยายกะตา เป็นนิทานเข้าแบบและเป็นนิทานลูกโซ่ ด้วยเหตุที่มีการดำเนินเรื่องซ้ำๆและย้อนรอยเรื่องเดิม อาจจะเล่าต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้ มีลักษณะเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   ท.1.1 ป.4/1 ป. 4/2

                 ท.3.1 ป.4/5

ความรู้    1.. ค้นหาความหมายของคำ

2. ศึกษารูปแบบของประโยค

3. ตอบคำถามจากนิทาน ยายกะตา

ทักษะ     1.  บอกความหมายของคำได้

              2.  พูดนำเสนอผลงาน

             3.  ตอบคำถามจากนิทาน

คุณธรรม

     ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัย

               มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

  1. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม

  2. ประเมินใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานอ่านสนุก (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง นิทานอ่านสนุก
เรื่อง นิทานเพลินจิตคิดสร้างสรรค์1 (23 มิ.ย 63) (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์