สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การท่องอาขยานวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี “ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก” การอ่านบทร้อยกรองต้องออกเสียงให้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายความหมายของอาขยานได้
  2. ท่องอาขยานได้ถูกต้อง
  3. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
  4. มีวินัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  

การวัดผลและประเมินผล

      1. การร่วมกิจกรรมกลุ่ม

      2. ประเมินใบงาน/ผลงาน

 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน
เรื่อง ข้อคิดสอนใจ 2 (17 มิ.ย 63) (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์