สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำในภาษาไทยสามารถจำแนกได้ตามชนิดและหน้าที่ซึ่งปรากฏในตำแหน่งต่างๆ ในประโยค       การเข้าใจชนิดและหน้าที่ของคำแต่ละชนิดนั้นจะช่วยให้การสื่อสารถูกต้องตรงตามความหมาย  ชัดเจนและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้    บอกลักษณะชนิดของคำนามและคำสรรพนามได้  

    ทักษะ    จำแนกคำนามและคำสรรพนามออกเป็นชนิดต่าง ๆ และนำไปใช้ในประโยคได้ถูกต้อง       

   เจคคติ    เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินทักษะการอ่านออกเสียง ร้อยแก้ว

       2.ประเมินทักษะกระบวนการคิด

       4.  ประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม

 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน
เรื่อง อ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ 2 (15 มิ.ย 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์