สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาคำศัพท์ และความหมายของคำทำให้เราเกิดความเข้าใจได้ถูกต้อง และชัดเจนนำไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของคำศัพท์ การจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านทำให้สามารถเก็บสาระสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่องได้ การอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธี หากรู้หลักการอ่านจะทำให้อ่านได้อย่างคล่องแคล่วและช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินสามารถถ่ายทอดอารมณ์ตามเรื่องที่อ่านเป็นการสื่อความหมายไปสู่ผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

๑. บอกและอธิบายการใช้พจนานุกรมได้

ทักษะ

๑ .ใช้พจนานุกรมได้

๒. อ่านออกเสียงคำและหาความหมายของคำจากพจนานุกรมได้

คุณธรรม

๑. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินทักษะการอ่านออกเสียง ร้อยแก้ว

       2.  ประเมินทักษะกระบวนการคิด

       4.  ประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน
เรื่อง อ่านคำนำไปใช้(2) 10 มิ.ย 63 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์