สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำนาม เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ สภาพ อาการ ทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตัวตน แบ่งออกเป็น ๕ ชนิด คือ สามานยนาม  วิสามานยนาม  สมุหนาม อาการนาม และลักษณะนาม การเรียนรู้เรื่องคำนาม จะทำให้นำไปใช้ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้    บอกลักษณะชนิดของคำนามได้  

   ทักษะ จำแนกคำนามออกเป็นชนิดต่าง ๆ และนำไปใช้ในประโยคได้ถูกต้อง

   เจคคติ  เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินทักษะการอ่านออกเสียง ร้อยแก้ว

       2.ประเมินทักษะกระบวนการคิด

       4.  ประเมินทักษะกระบวนการกลุ่ม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน
เรื่อง คำไทยไพเราะ(1) 5 มิ.ย 63 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์