สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว การพูดให้ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว  ง่าย ๆ การพูดและเขียนบรรยายลักษณะของสมาชิกในครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาใน สถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ใน การสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆที่ฟังได้

ต 2.1 ป.1/1 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 3.1 ป.1/1 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง

ต 3.1 ป.1/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายคำศัพท์ ประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้

2. พูดบรรยายเกี่ยวกับพ่อแม่ พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่านออกเสียงประโยค

2. ประเมินการพูดตามโครงสร้าง

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 2 family
เรื่อง เรื่อง Appearance (1) 29 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)