สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับพ่อ แม่ พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว ปู่ ย่า ตา ยาย การพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว และการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ที่ฟัง

ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ และกลุ่มคำที่ฟัง

ต 1.3 ป.1/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายคำศัพท์สมาชิกในครอบครัวได้

2. ออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับ พ่อ แม่ พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว ได้

3. พูด แนะนำพ่อ แม่ พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว ได้

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. ประเมินการอ่านออกเสียงประโยค

2. ประเมินการพูดตามโครงสร้าง

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 2 family
เรื่อง เรื่อง Family members 25 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)