สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย  และการพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ที่ฟัง

ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง  อ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตาม หลักการอ่าน

ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำ และกลุ่มคำที่ฟัง

ต 1.3 ป.1/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.1/1 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

ต 4.2 ป.1/1 ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับพ่อ แม่ ได้

2. บอกโครงสร้างประโยคที่ใช้พูดแนะนำพ่อ แม่ได้

3. ออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับพ่อ แม่ ได้
4. พูดแนะนำพ่อ แม่ ได้

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. ประเมินการอ่านออกเสียงประโยค

2. ประเมินการพูดตามโครงสร้าง

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 2 family
เรื่อง เรื่อง My family (2) 24 มิ.ย. 63 (มี Post-Test สื่อวีดิโอประกอบการสอน)