สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับชนิด และสีของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย บรรยายความชอบในการแต่งกายของ บุคคลที่เหมือนและแตกต่างกัน และรู้จักการจำแนกการแต่งกายที่เหมือนและแตกต่างกันของบุคคล จะทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/3 เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง

ต 1.3 ป.1/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้

2. พูดให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่านออกเสียงประโยค

2. ประเมินการพูดตามโครงสร้าง

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง self
เรื่อง เรื่อง What color is it? 18 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)