สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้

2. อ่านออกเสียงประโยคเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้

3. พูดถาม-ตอบ ให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

    โดยใช้โครงสร้างประโยคที่เรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. ประเมินการอ่านออกเสียงประโยค

2. ประเมินการพูดตามโครงสร้าง

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง self
เรื่อง เรื่อง My clothes (2) 15 มิ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)