สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน

การเรียนรู้เกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

จะทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียง และสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์เรื่องสีได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

2. บอกความหมายของคำศัพท์เรื่องสีได้ถูกต้อง

3. พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับสีได้

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

2. ประเมินจากการฟัง พูด โต้ตอบบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องสี

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง self
เรื่อง เรื่อง My clothes (1) 11 มิ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)