สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้ภาษาในการพูดแนะนำผู้อื่น เป็นการฝึกประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/4 ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว

ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

ต 4.1 ป.1/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

2. ประเมินจากการฟัง พูด โต้ตอบบทสนทนา This , That

3. ประเมินการเขียนตัวอักษร Mm, Jj, Ww

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง self
เรื่อง เรื่อง Who is this? (1) 8 มิ.ย. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)