สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ได้

ต 1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคำง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง self
เรื่อง เรื่อง Tell me more 4 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)