สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้ภาษาในการพูดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข เป็นการฝึกประสบการณ์ด้าน การใช้ภาษาในการสื่อสาร ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุจำนวน one to five ได้ถูกต้อง

2. พูดและปฏิบัติตามคำสั่งได้

3. พูดออกเสียงตัวอักษร a-z

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

2. ประเมินจากการฟัง พูด โต้ตอบบทสนทนาเกี่ยวกับจำนวน

3. ประเมินการออกเสียงตัวอักษรและออกเสียงคำศัพท์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง self
เรื่อง เรื่อง Monster ’s Body (2) 1 มิ.ย. 63