สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ โครงสร้างประโยคบอกส่วนต่างๆของร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ออกเสียงคำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกายได้

2.ระบุคำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกายได้

3.พูดและปฏิบัติตามคำสั่งได้

4.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรม

2.ประเมินจากการฟัง พูด โต้ตอบสนทนาการทักทาย

3.ประเมินจากการเขียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง self
เรื่อง เรื่อง Monster ’s Body (1) 28 พ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)