สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ โครงสร้างประโยคบอกส่วนต่าง ๆของร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้

2. ระบุคำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกายได้

3. พูดและปฏิบัติตามคำสั่งได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

2. ประเมินจากการฟัง พูด โต้ตอบบทสนทนาการทักทาย

3. ประเมินจากการเขียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง self
เรื่อง เรื่อง Parts of your body 27 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)