สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พูดถามตอบการถามชื่อเล่นและชื่อจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนพูดถามตอบชื่อตนเองได้   

2. นักเรียนเขียนประโยคชื่อจริงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

2. ประเมินจากการฟัง พูด โต้ตอบบทสนทนาการทักทาย

3. ประเมินจากการเขียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง self
เรื่อง เรื่อง Know about me 25 พ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)