สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พูดสนทนาทักทายทำความรู้จักเพื่อนใหม่และปฏิบัติตามวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. พูดทักทายเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่และปฏิบัตได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา                         

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

2. ประเมินจากการฟัง พูด โต้ตอบบทสนทนาการทักทาย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง self
เรื่อง เรื่อง Nice to meet you (2) 21 พ.ค. 63 (มีสื่อวีดิโอประกอบการสอน)