สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. พูดสนทนาทักทายตามช่วงเวลา 

2. พูดถามตอบการถามชื่อ

3. ตัวอักษรและเสียง A – Z พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนพูดสนทนาทักทายตามช่วงเวลาได้

2. นักเรียนพูดถามตอบชื่อตนเองได้   

3. นักเรียนบอกตัวอักษรภาษาอังกฤษได้              

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

2. ประเมินจากการฟัง พูด โต้ตอบบทสนทนาการทักทาย

3. ประเมินจากการบอกตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยที่การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง self
เรื่อง เรื่อง Hello, How are you? 18 พ.ค. 63