สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่

เช่น แหล่งน้ำ ทะเลทราย ขั้วโลก ป่าชายเลน ซึ่งการที่สิ่งมีชีวิตมีโครงสร้าง

และลักษณะที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่เป็นผลมาจาก

การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่

ถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปสิ่งมีชีวิตอาจมีการปรับตัว อพยพหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่อยู่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3)
เรื่อง โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) 24 มิ.ย.2563 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก