สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การผลิตสินค้าและบริการมีปัจจัยหลายด้าน ในการตัดสินใจเลือกผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้

การวัดผลและประเมินผล

- ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สังคมศึกษา รหัส14101) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเลือกสินค้าและบริการ 1 วันที่ 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)