สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นแหล่งที่อยู่ เป็นที่สืบพันธุ์ เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อน หรือใช้อากาศเพื่อการหายใจ ใช้น้ำในการดื่ม ซึ่งล้วนแต่เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ต่อไปได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2)
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) 15 มิ.ย.2563 (มีแบบฝึกหัด ใบงาน สื่อวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก