สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอดๆ จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคจะอยู่ในรูปของโซ่อาหาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้ผลิต คือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ ผู้บริโภค คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร ซึ่งแบ่งเป็น ผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคสัตว์ และผู้บริโภคพืชและสัตว์ การเขียนโซ่อาหารสามารถเขียนได้โดยมีลูกศรแสดงทิศทางการกินต่อกัน โดยหัวลูกศรจะชี้ไปทางผู้บริโภค และหางลูกศรจะอยู่ทางผู้บริโภคเสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหาร

2.เขียนโซ่อาหาร

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง โซ่อาหาร (2)
เรื่อง โซ่อาหาร (2) 1 มิ.ย.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก