สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน เช่น เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งสืบพันธุ์ แหล่งเลี้ยงดูลูกอ่อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมายของแหล่งที่อยู่

2.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- สังเกตกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

- สังเกตุด้านคุณธรรมในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3)
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) 25 พ.ค.2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก