สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวก อาจใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.หาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวก โดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

          2.ผลบวกของจำนวนสองจำนวน เมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งลบเท่ากับจำนวนอีกจำนวนหนึ่ง

          3.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1.2 การบวก การลบ
เรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวก วันที่ 17 มิ.ย. 63 (ใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ