สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เครื่องคิดเลขทั่วไปใช้สำหรับการคิดคำนวณพื้นฐานในการหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร เครื่องจะคำนวณตามปุ่มกด

2.เราใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและตรวจสอบความสามารถในการประมาณ คำตอบของนักเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.ใช้เครื่องคิดเลขตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ

          2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติกิจกรรม

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1.2 การบวก การลบ
เรื่อง การคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลข (ขั้นตอนเดียว) วันที่ 16 มิ.ย. 63 (ใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ