สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การประมาณเป็นการบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ อย่างคร่าว ๆ ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก การบอกจำนวนโดยใช้การประมาณนิยมบอกเป็นจำนวนเต็มสิบ จำนวนเต็มร้อย จำนวนเต็มพัน...จำนวนล้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.หาผลบวกของจำนวนนับโดยใช้ค่าประมาณพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล

          2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1.2 การบวก การลบ
เรื่อง การหาค่าประมาณผลลัพธ์ของการบวกจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล วันที่ 10 มิ.ย. 63 (ใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ