สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การค้นหาอย่างเป็นระบบ เป็นการแก้ปัญหาอย่างง่ายด้วยการเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.1/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ค้นหาสิ่งของจากภาพหรือสถานการณ์จริงอย่างเป็นระบบ

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล

1. การตอบคำถามในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การเปรียบเทียบ
เรื่อง เรื่อง การค้นหาด้วยการเปรียบเทียบ (2) 11 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)