สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรียงลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เล่าเรื่องเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องในรูปแบบของข้อความหรือภาพสัญลักษณ์ แก้ปัญหาอัลกอริทึมอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   ว 4.2  ป.1/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ตามลำดับขั้นตอน

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล

   1. การตอบคำถามในใบงาน

   2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

   3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 การเรียงลำดับ
เรื่อง เรื่อง ขั้นตอนในกิจวัตรประจำวัน (2) 25 มิ.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)