สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การค่าประมาณของจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มหลักต่าง ๆ เป็นการหาจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

เต็มแสน ที่ใกล้เคียงจำนวนที่ต้องการประมาณ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน

          2.ให้เหตุผล

          3.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1.1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน วันที่ 29 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ