สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.จำนวนสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบ จะเท่ากัน มากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

2.การเรียงลำดับจำนวนนับหลาย ๆ จำนวน ทำได้โดยการเปรียบเทียบจำนวนทีละคู่ แล้วเรียงลำดับจาก

มากไปน้อยหรือจากน้อยไปมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.เปรียบเทียบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000  และใช้เครื่องหมาย >  <  = แสดงการเปรียบเทียบ

          2.เรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 

          3.ให้เหตุผล

          4.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1.1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ที่มากกว่า 100,000 วันที่ 22 พ.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ
ครูผู้สอน ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ