สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.ค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ทางซ้ายเป็นสิบเท่าของค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ถัดไปทางขวา

2.เลขโดดในหลักต่าง ๆ ที่มีค่าตามค่าประจำหลัก เช่น 5 ในหลักล้าน มีค่า ห้าล้าน  5 ในหลักสิบล้าน

มีค่า ห้าสิบล้าน

3.การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับใด ๆ ในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดต่าง ๆ

ของจำนวนนับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

1.บอกค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

2.เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

3.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1.1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
เรื่อง หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย วันที่ 21 พ.ค. 63 (มีใบงาน)