สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลขมากกว่าเจ็ดหลักเลขโดดทางซ้ายของหลักล้านเรียงลำดับจากขวาไปซ้ายอยู่ในหลักสิบล้าน  หลักร้อยล้าน หลักพันล้าน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1. ใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 10,000,000

          2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1.1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 10,000,000 วันที่ 20 พ.ค. 63 (มีใบงาน)