สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.จำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลขที่มีหกหลัก เลขโดดทางซ้ายของหลักหมื่นอยู่ในหลักแสน

2.จำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลขที่มีเจ็ดหลัก เลขโดดทางซ้ายของหลักแสนอยู่ในหลักล้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1.ใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000

          2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหา

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2.ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร (สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 )
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1.1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 วันที่ 19 พ.ค. 63 (มีใบงาน)