สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ ได้โดยการนับ

2. การนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ อาจนับทีละ 2 ดังนี้ สอง สี่ หก....หนึ่งร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถนับและบอกจำนวนไม่เกิน 100 โดยการนับทีละ 2

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค - 30 มิ.ย 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน
เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 2) 19 พ.ค. 63 (มีแบบฝึกหัด)